مزرعه مکانیزه پورسیدی
جیرفت - باقرآباد
09124764008 - 09133484170 - 09366806906
شنبه-جمعه: 07:00 - 17:00

گلخانه فراز هامون در ارتفاع های 8 متر و 9 متر و 10 متر.

دارای سیستم زیر سطحی خنک کننده و گرم کننده اختراعی سایت هامون.

پوشش دوجداره با عایق باد و چندین آپشن دیگر.